BLOGGERS HELP

O

11 Σεπ 2014

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΊ΄ΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ\[βίντεο : Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου]
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΔΑΔ) ;
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας υπερεθνικός θεσμός του  Συμβούλιου της Ευρώπης (Γαλλ. Conseil de l’ Europe) που  είναι ένας διεθνής οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν 47 κράτη της Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Σε αυτόν συμμετέχουν επίσης 5 κράτη ως παρατηρητές και 3 ως παρατηρητές της συνελευσής του. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1949 και δεν πρέπει να συγχέεται ούτε με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. 
Έργο του Δικαστηρίου είναι ο έλεγχος της εφαρμογής από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1950. Όταν το Δικαστήριο διαπιστώνει την ύπαρξη παραβίασης ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων από κράτος μέλος, εκδίδει μία απόφαση. Αυτή η απόφαση έχει δεσμευτική ισχύ. Η εμπλεκόμενη χώρα υποχρεούται να την εκτελέσει.
Η Σύμβαση προστατεύει μεταξύ άλλων: το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη πολιτική ή ποινική, το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, το δικαίωμα σε ένα αποτελεσματικό ένδικο μέσο, την ιδιοκτησία .το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Ταυτόχρονα απαγορεύει τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη ή ταπεινωτική ποινή ή μεταχείριση, την αυθαίρετη και παράνομη κράτηση, τις διακρίσεις στην απόλαυση δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση,  την απέλαση ή επαναπροώθησης υπηκόων, την θανατική ποινή κλπ.
Ο χειρισμός των υποθέσεων γίνεται με τη συνδρομή της Γραμματείας η οποία αποτελείται κυρίως από νομικούς προερχόμενους από τα κράτη μέλη (αναφερόμενοι και ως «εισηγητές»). Οι εισηγητές είναι τελείως ανεξάρτητοι από τη χώρα προέλευσής τους και δεν εκπροσωπούν ούτε τους προσφεύγοντες ούτε τα κράτη.
Το ΕΔΑΔ παρέχει τη δυνατότητα τόσο διακρατικής όσο και ατομικής προσφυγής για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετά την εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων. Η διαδικασία είναι δωρεάν και σε πρώτη φάση δεν απαιτεί παρουσία δικηγόρου. Τα μόνα έξοδα σας είναι η δικηγορική αμοιβή σε περίπτωση που επιλέγετε να μην κάνετε μόνη σας την προσφυγή και τα έξοδα αποστολής της στο Στρασβούργο ( συστημένη ταχυδρομική επιστολή με απόδειξη παραλαβής) .
Εάν στην συνέχεια το δικαστήριο κρίνει ότι ο προσφεύγον χρειάζεται έναν και δεν έχει την δυνατότητα να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του, το δικαστήριο του παρέχει κατάλληλο νομικό σύμβουλο δωρεάν. Δείτε εδώ μερικές συχνές ερωτήσεις για το Δικαστήριο
ΠΡΟΣΟΧΗΤο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ( ΕΔΑΔ) δεν πρέπει να συγχέεται με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, αλλά επειδή στην  Ελλάδα και τα δυο δικαστήρια αποκαλούνται με τον ίδιο τρόπο (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο), προκαλείται σύγχυση. Όχι τυχαία βέβαια. Για δική σας ενημέρωση, το άλλο δικαστήριο , το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλες τις χώρες μέλη της. Διευθετεί επίσης τις νομικές διαφορές μεταξύ των κυβερνήσεων των χωρών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και οργανισμοί μπορούν επίσης να προσφύγουν στο Δικαστήριο, εάν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους δεν έχουν γίνει σεβαστά από κάποιο όργανο της ΕΕ. Το Δικαστήριο αυτό είναι το πρώην Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και εδρεύει στο Λουξεμβούργο.
Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας στις 13 Δεκεμβρίου του 2007 η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 1 Δεκεμβρίου του 2009, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το σύνολο του δικαιοδοτικού συστήματος της Ε.Ε. Τούτο αποτελείται από τρία δικαιοδοτικά όργανα: το καθεαυτό Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης
Όλες τις λεπτομέρειες θα τις βρείτε στο διαδικτυακό χώρο του δικαστηρίου http://www.echr.coe.int


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
για άτομα που επιθυμούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων
I. Με ποιές υποθέσεις μπορεί να ασχοληθεί το Δικαστήριο
1. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα διεθνές δικαστήριο το οποίο εξετάζει προσφυγές ατόμων που παραπονούνται για παραβιάσεις δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ). Η Σύμβαση αυτή είναι μία διεθνής συνθήκη με την οποία τα κρατη που ορισμένα Ευρωπαϊκά Κράτη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να σέβονται ορισμένα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα. Τα διασφαλιζόμενα δικαιώματα αναφέρονται στην ίδια τη Σύμβαση, καθώς επίσης και σε τέσσερα πρόσθετα Πρωτόκολλα (τα υπ’ αρ. 1, 4, 6, 7 και 13) τα οποία έχουν ήδη επικυρωθεί από ορισμένα Κράτη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα αυτά.
2. Εάν κρίνετε ότι ένα από τα Κράτη παραβίασε προσωπικά και άμεσα εις βάρος σας ένα από αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα, μπορείτε να προσφύγετε στο Δικαστήριο.
3. Το Δικαστήριο μπορεί να εξετάσει μόνο προσφυγές σχετικές με τα δικαιώματα που αναφέρονται στη Σύμβαση και τα πρόσθετα Πρωτόκολλα. Δεν είναι εφετείο στο oπoίo προσφεύγει κάποιος για να προσβάλει απόφαση εθνικών δικαστηρίων. Το Δικαστήριο δεν μπορεί άλλωστε να ανατρέψει ή να τροποποιήσει τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων, ούτε να παρέμβει για λογαριασμό σας ενώπιον της Αρχής για την οποία παραπονείσθε.
4. Το Δικαστήριο δέχεται προσφυγές μόνο εναντίον των Κρατών που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση ή το σχετικό Πρωτόκολλο το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα που επικαλείστε. Δεν μπορεί να εξετάζει προσφυγές που αναφέρονται σε γεγονότα που συνέβησαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επικύρωσε το εγκαλούμενο Κράτος αυτά τα κείμενα. Οι ημερομηνίες αυτές αναφέρονται στο παρόν πληροφοριακό δελτίο.
5. Δεν μπορείτε να προσφύγετε στο Δικαστήριο παρά μόνo για θέματα τα oπoία εμπίπτoυν στην αρμoδιότητα δημόσιας αρχής (Κoινoβoύλιo, Διoίκηση, Δικαστήρια κ.λ.π.) ενός από τα Κράτη πoυ πρoαναφέρθηκαν. Τo Δικαστήριo δεν εξετάζει πρoσφυγές πoυ στρέφoνται εναντίoν ιδιωτών ή ιδιωτικών οργανώσεων.
6. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 της Σύμβασης, δεν μπορείτε να προσφύγετε στο Δικαστήριο παρά μόνο αφού εξαντληθούν τα εσωτερικά ένδικα μέσα και εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία της αμετάκλητης εσωτερικής απόφασης. Το Δικαστήριο δεν θα μπορέσει να εξετάσει την προσφυγή σας παρά μόνο εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις του παραδεκτού.
7. Η υπόθεσή σας πρέπει να υπoβληθεί πρώτα ενώπιoν των εθνικών δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένου και του αρμόδιου Ανώτατoυ Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου θα πρέπει να έχετε επικαλεσθεί τις αιτιάσεις που προτίθεστε να υποβάλετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αποδείξετε ότι αυτά τα μέσα δεν θα μπορούσαν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα.
8. Θα πρέπει να έχετε κάνει oρθή χρήση των ένδικων μέσων πoυ τίθενται στη διάθεσή σας και να έχετε συμμoρφωθεί με τoυς δικoνoμικoύς κανόνες και τις πρoθεσμίες πoυ προβλέπονται από τον νόμο. Αν για παράδειγμα τo ένδικo μέσo πoυ έχετε ασκήσει απoρριφθεί ως εκπρόθεσμo ή για τoν λόγo ότι δεν έχετε ακoλoυθήσει την κατάλληλη διαδικασία, τo Δικαστήριo δεν θα εξετάσει την πρoσφυγή σας.
9. Ωστόσo, αν παραπoνείσθε για απόφαση δικαστηρίoυ, π.χ. για μία καταδίκη, δεν είναι απαραίτητo να πρoσπαθήσετε να επιτύχετε την αναθεώρηση της δίκης σας μετά την εξάντληση των τακτικών ενδίκων μέσων. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να έχετε ασκήσει αίτηση χάριτος ή αμνηστίας. Τέλος, οι εκκλήσεις (στο Κοινοβούλιο, στον αρχηγό του Κράτους ή της Κυβέρνησης, σε υπουργό ή σε ombudsman – συνήγορο του πολίτη) δεν αποτελούν ένδικα μέσα που πρέπει να έχετε ασκήσει πριν απευθυνθείτε στο Δικαστήριο.
10. Μετά την έκδοση απόφασης από τo ανώτατο δικαστήριo (π.χ. Συμβoύλιo της Επικρατείας, Άρειoς Πάγoς), μπoρείτε να απoταθείτε στo Δικαστήριo μέσα σε πρoθεσμία έξι μηνών. Η πρoθεσμία αυτή αρχίζει να τρέχει από την καθαρογραφή και θεώρηση ή κοινοποίηση (όπου αυτή προβλέπεται) σε εσάς ή στον δικηγόρο σας της αμετάκλητης απόφασης επί τακτικού ενδίκου μέσου και όχι από την ημερoμηνία τυχόν μεταγενέστερης απόρριψης μιας αίτησης αναθεώρησης, χάριτος ή αμνηστίας ή οιασδήποτε άλλης αίτησης που ενδεχομένως υποβάλατε σε δημόσια αρχή.
11. H εξάμηνη αυτή προθεσμία διακόπτεται μόλις αποστείλετε στο Δικαστήριο την αρχική επιστολή που θα παρουσιάζει με σαφήνεια, έστω και περιληπτικά, τα περιστατικά για τα οποία παραπονείσθε ή το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο προσφυγής. Μια απλή αίτηση πληροφοριών δεν αρκεί για να διακοπεί η εξάμηνη προθεσμία.
12. Πληροφοριακά και μόνο, σας ενημερώνουμε ότι ποσοστό ανώτερο του 90% των προσφυγών που εξετάζονται από το Δικαστήριο απορρίπτονται λόγω μη τήρησης μιας από τις προϋποθέσεις υποβολής προσφυγής που αναφέρονται πιο πάνω.
II. Πώς θα προσφύγετε ενώπιον του Δικαστηρίου
13. Οι επίσημες γλώσσες του Δικαστηρίου είναι τα Γαλλικά και τα Αγγλικά. Ωστόσο, εάν αυτό σας διευκολύνει, μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στη γλώσσα ενός από τα Κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση. Κατά το αρχικό στάδιο της διαδικασίας, ίσως επίσης λάβετε από το Δικαστήριο επιστολές γραμμένες σε αυτή τη γλώσσα. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, εάν δηλαδή το Δικαστήριο δεν κηρύξει απαράδεκτη την προσφυγή σας αλλά αποφασίσει να ζητήσει από την Κυβέρνηση γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με τις αιτιάσεις σας, η αλληλογραφία που θα λαμβάνετε από το Δικαστήριο θα είναι στα Γαλλικά ή στα Αγγλικά, και θα πρέπει κατά κανόνα εσείς ο ίδιος ή ο εκπρόσωπός σας να χρησιμοποιείτε την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα στις μεταγενέστερες παρατηρήσεις σας.
14. Μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στο Δικαστήριο μόνο με ταχυδρομική επιστολή (και όχι τηλεφωνικώς). Αν στείλετε την προσφυγή σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή με φαξ, θα πρέπει στη συνέχεια να την αποστείλετε και ταχυδρομικώς. Είναι περιττό να έρθετε αυτοπροσώπως στο Στρασβούργο για να εκθέσετε προφορικά την υπόθεσή σας.
15. Θα πρέπει να στείλετε όλες τις επιστολές σας που αφορούν την υπόθεσή σας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des Droits de l’Homme Conseil de l’Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX.
Σας παρακαλούμε να μη συρράπτετε τις επιστολές ή τα έγγραφα που στέλνετε στο Δικαστήριο, και να μη χρησιμοποιείτε αυτοκόλλητη ταινία ή ο,τιδήποτε άλλο για να συνδέσετε τα φύλλα. Επίσης, η αρίθμηση των φύλλων θα πρέπει να είναι συνεχής.
16. Όταν λάβει την πρώτη σας επιστολή ή το έντυπο προσφυγής, ο Γραμματέας του Δικαστηρίου θα σας ενημερώσει ότι άνοιξε στο όνομά σας φάκελο (τον αριθμό του οποίου θα πρέπει να αναφέρετε σε κάθε σας μεταγενέστερη επιστολή) και θα σας στείλει ετικέτες με γραμμωτό κώδικα (Bar Code) τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιείτε στην αλληλογραφία σας με το Δικαστήριο. Στη συνέχεια, ενδεχομένως να σας ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα, πληροφορίες ή περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεσή σας. Εντoύτoις, o Γραμματέας τoυ Δικαστηρίoυ δεν μπoρεί να σας πληρoφoρήσει για την ισχύουσα νoμoθεσία τoυ Κράτoυς εναντίoν τoυ oπoίoυ πρoσφεύγετε ούτε μπορεί να σας παρέχει συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία του εθνικού δικαίου.
17. Σας συνιστούμε να απαντάτε το ταχύτερο δυνατόν στις επιστολές του Γραμματέα του Δικαστηρίου. Οιαδήποτε καθυστέρηση ή απουσία απάντησης ενδέχεται να θεωρηθεί ως εκδήλωση έλλειψης ενδιαφέροντος για τη συνέχιση της διαδικασίας και την εξέταση της υπόθεσής σας.
18. Αν θεωρείτε ότι η υπόθεσή σας αφoρά ένα από τα δικαιώματα τα oπoία αναγνωρίζoνται από τη Σύμβαση ή τα εν ισχύι Πρωτόκoλλά της, και ότι πληρoύνται oι όρoι πoυ πρoαναφέρθηκαν, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε επιμελώς και ευανάγνωστα το έντυπο προσφυγής και να μας το επιστρέψετε το ταχύτερο δυνατόν, μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της υπόθεσης, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε οχτώ εβδομάδες από την ημερομηνία της πρώτης επιστολής της Γραμματείας του Δικαστηρίου. Εάν δεν επιστρέψετε το έντυπο προσφυγής μέσα σε αυτή την προθεσμία, η ημερομηνία που θα ληφθεί υπόψη για την εξάμηνη προθεσμία που καθορίζει το Άρθρο 35 παρ. 1 (βλ. παραπάνω παρ. 6 και 10) θα είναι εκείνη της αποστολής του συμπληρωμένου εντύπου προσφυγής και όχι εκείνη της πρώτης επιστολής σας προς το Δικαστήριο. Επιπλέον, η μη αποστολή του εντύπου της προσφυγής μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την ημερομηνία που σας απεστάλη θα θεωρηθεί ως εκδήλωση έλλειψης ενδιαφέροντος και ο φάκελος της υπόθεσης θα καταστραφεί. Επίσης, το Δικαστήριο μπορεί να μην εξετάσει την προσφυγή, να την κηρύξει απαράδεκτη ή να τη διαγράψει από το πινάκιο στην περίπτωση που δεν αποστείλετε συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα που μπορεί να ζητήσει η Γραμματεία.
19. Όταν συμπληρώνετε το έντυπο προσφυγής, φροντίστε:
α) να παρέχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες όσον αφορά τους διαδίκους (Κεφάλαιο Ι του εντύπου προσφυγής). Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός προσφεύγοντος, χρησιμοποιήστε για τον καθένα ξεχωριστό φύλλο. Εάν επιθυμείτε να διορίσετε εκπρόσωπο, να υποβάλετε ένα πληρεξούσιο (ή πολλά, εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός προσφεύγοντος).
β) να εκθέσετε με σαφή και περιληπτικό τρόπο τα περιστατικά για το οποία παραπονείσθε (Κεφάλαιο ΙΙ) Προσπαθήστε να περιγράψετε τα γεγονότα με τη χρονολογική σειρά που έλαβαν χώρα. Αναφέρετε ακριβείς ημερομηνίες. Αν η προσφυγή σας σχετίζεται με διαφορετικά θέματα (για παράδειγμα, διάφορες διαδικασίες) θα πρέπει να αναφερθείτε ξεχωριστά στην κάθε περίπτωση.
γ) να εξηγήσετε με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια ποια είναι τα σχετικά με την Σύμβαση παράπονά σας (Κεφάλαιο ΙΙΙ). Θα πρέπει να προσδιορίσετε ποιες διατάξεις της Σύμβασης επικαλείσθε και να εξηγήσετε γιατί τα γεγονότα που περιγράψατε στο κεφάλαιο ΙΙ του εντύπου συνιστούν παραβιάσεις των διατάξεων αυτών.
δ) να παρέχετε πληροφορίες από τις οποίες να προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες προθεσμίες καθώς και ο κανόνας της εξάντλησης των εσωτερικών ενδίκων μέσων (Κεφάλαιο ΙV). Χρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για το κάθε δικαίωμα που ισχυρίζεστε ότι παραβιάστηκε.
ε) να δηλώσετε με σαφήνεια τι επιδιώκετε με την προσφυγή σας στο Δικαστήριο (Κεφάλαιο V).
στ) να δηλώσετε αν υποβάλατε τα παράπονα που εγείρετε με την προσφυγή σας σε άλλη διεθνή διαδικασία διερεύνησης ή επίλυσης διαφορών (Κεφάλαιο IV). Αν έχετε κάνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δώσετε πλήρεις λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου και του ονόματος του οργάνου στο οποίο προσφύγατε, ημερομηνίες και λεπτομέρειες των διαδικασιών που ακολούθησαν και λεπτομέρειες των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Θα πρέπει επίσης να υποβάλετε αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων και άλλων εγγράφων.
ζ) να συμπεριλάβετε στο έντυπο προσφυγής σας έναν κατάλογο όλων των δικαστικών ή άλλων αποφάσεων που αναφέρονται στα Κεφάλαια IV και VI καθώς και όσων άλλων έγγραφων επιθυμείτε να λάβει υπόψη το Δικαστήριο ως αποδεικτικά μέσα (π.χ. πρακτικά δίκης, καταθέσεις μαρτύρων). Θα πρέπει επίσης να εσωκλείετε στο έντυπο προσφυγής σας πλήρη αντίγραφα αυτών των εγγράφων, εκτός εάν τα έχετε ήδη υποβάλει. Τα έγγραφα αυτά δεν επιστρέφονται. Κατά συνέπεια, θα ήταν προτιμότερο να εσωκλείετε αποκλειστικά φωτοτυπίες και όχι τα πρωτότυπα.
η) Να υπογράψετε το έντυπο προσφυγής. Αν η προσφυγή έχει υπογραφεί από τον εκπρόσωπό σας, θα πρέπει να συνοδεύεται από δεόντως συμπληρωμένη εξουσιοδότηση (εκτός αν τέτοια εξουσιοδότηση έχει ήδη κατατεθεί).
20. Κατ’ αρχήν, το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στα έγγραφα που υποβάλλετε στη Γραμματεία, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών που αφορούν τον προσφεύγοντα ή τρίτα πρόσωπα. Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες μπορεί να εμφανίζονται στο HUDOC, δηλαδή τη βάση δεδομένων του Δικαστηρίου στο διαδίκτυο, εάν το Δικαστήριο τις συμπεριλάβει στην έκθεση των πραγματικών περιστατικών η οποία συντάσσεται για την κοινοποίηση της υπόθεσης στην εγκαλούμενη Κυβέρνηση, σε απόφαση επί του παραδεκτού ή διαγραφής της προσφυγής από το πινάκιο, ή σε απόφαση επί της ουσίας. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες που αφορούν στην ιδιωτική ζωή σας ή την ιδιωτική ζωη τρίτων προσώπων πρέπει να υποβάλλονται μονο στο μέτρο που είναι ουσιώδεις για την κατανόηση της υπόθεσης. Επιπλέον, οι προσφεύγοντες που δεν επιθυμούν να δημοσιοποιηθεί η ταυτότητά τους θα πρέπει να το αναφέρουν και να εκθέτουν τους λόγους που δικαιολογούν μία τέτοια παρέκκλιση από τον συνήθη κανόνα περί δημοσιότητας της διαδικασίας. Το Δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την ανωνυμία σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι.
21. Το Δικαστήριο δεν μπορεί να σας παράσχει νομική αρωγή για να σας βοηθήσει να προσλάβετε δικηγόρο για τη σύνταξη της αρχικής σας προσφυγής. Σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή εάν και εφόσον αποφασίσει το Δικαστήριο να κοινοποιήσει την προσφυγή σας στο Κράτος εναντίον του οποίου προσφεύγετε για να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις, θα μπορέσετε να τύχετε αυτού του ευεργετήματος εφόσον δεν έχετε τους οικονομικούς πόρους για την πρόσληψη ενός δικηγόρου και εφόσον το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παράσχει αυτή τη βοήθεια για την απρόσκοπτη εξέταση της υπόθεσής σας.
22. Η εξέταση της υπόθεσής σας γίνεται δωρεάν.  Η διαδικασία αυτή διεξάγεται, τουλάχιστον στην αρχή, γραπτώς. Επομένως, η αυτοπρόσωπη παρουσία σας στο Δικαστήριο δεν είναι απαραίτητη. Θα ενημερώνεστε συστηματικά για κάθε απόφαση που θα λαμβάνει το Δικαστήριο.
Έντυπο υλικό για άτομα που επιθυμούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ( Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,  Έντυπο προσφυγής, Πληροφοριακό δελτίο, Ημερομηνίες θέσης σε ισχύ, Πληρεξούσιο) ή εδώ
Πρακτικός οδηγός επί των προϋποθέσεων παραδεκτού: εδώ Practical guide on admissibility criteria (Greek),  εδώ http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ELL.pdf ή εδώ http://www.nsk.gov.gr/webnsk/Admissibility_Guide.pdf και στο βίντεο που ακολουθεί 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ    
European Convention on Human Rights

Το κείμενο της ΕΣΔΑ στα ελληνικά:  
.
Από το υπουργείο παιδείας http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/…. και από την  Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε  http://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/diethneis-kai-perifereiakes-symbaseis.html?cid=710&did=758&sechash=d6469e89 [Επίσημη μετάφραση αναγνωρισμένη από το Δικαστήριο δεν υπάρχει ...  ]
.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Για ότι χρειαστείτε επικοινωνήστε με το Δικαστήριο μέσω email ή φόρμας επικοινωνίας. Δεν χρειάζεται να ξέρετε αγγλικά ή γαλλικά. Γράψτε στα ελληνικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουν μεταφραστές.