Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ «ΜΠΛΕΝΤ» ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΣ ΝΟΤΙΟΣΛΑΥΪΑΝ

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ «ΜΠΛΕΝΤ» ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΣ ΝΟΤΙΟΣΛΑΥΪΑΝ


    Εις επικύρωσιν των συμφωνηθέντων μεταξύ Στάλιν και Ζαχαριάδη, συνήλθε την 30 Ιουλίου - 1 Αυγούστου 1947, εις την κωμόπολιν Μπλέντ της Νοτιοσλαυΐας, διάσκεψις, μεταξύ Νοτιοσλαυΐας και Βουλγαρίας, εις την οποίαν, όμως, παρέστησαν και εκπρόσωποι της Σοβιετικής Ενώσεως και της Αλβανίας. Το Κ.Κ.Ε., επίσης, συμμετέσχεν εις την διάσκεψιν του Μπλέντ, δι' εκπροσώπου του, πλην όμως, επειδή η Ελλάς δεν ήτο Σλαβική χώρα, δεν υπέγραψε την εν λόγω Συμφώνίαν, αλλ' απεφασίσθη «να κληθή όπως υπογράψη το ως άνω Πρωτόκολλον έφ' όσον συσταθή Ελεύθερη Ελληνική Δημοκρατική Κυβέρνηση» (Άρθρον 6ον). Κύριον θέμα της διασκέψεως ήτο ή Μακεδόνικη Ένωσις και η δημιουργία της «Ομόσπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας», εντός των κόλπων τής Νοτιοσλαυϊκής Όμοσπονδίας - ήτοι, η συγκρότησις της Ομοσπονδίας Σλάβων του Νότου. Δι' αυτής προεβλέπετο η παραχώρησις εις την Νοτιοσλαβίαν («Μακεδονίαν των Σκοπίων»), εκ μέρους της Βουλγαρίας, της περιοχής της καλούμενης «Μακεδονία τον Πιρίν» (Όρβηλος), ενώ ή τελευταία θα ελάμβανεν εις αντάλλαγμα την περιοχήν της πόλεως του Πιρότ (ανατολικώς της Νις) και θα είχε, ακόμη, την υποστήριξιν της Νοτιοσλαβίας διά την διεκδίκησιν της Δυτικής Θράκης. Επίσης, διά της Στρατιωτικής Συμβάσεως του Μπλέντ, εις την οποίαν η Ελλάδα εχαρακτηρίζετο, διά τον «Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας», ως εχθρικόν έδαφος, προεβλέπετο η προσάρτησις της Ελληνικής Μακεδονίας («Μακεδονία του Αιγαίου») εις την «Λαϊκήν Νοτιοσλαυϊκήν Μακεδονίαν» («Μακεδονία του Βαρντάρ» εις αντάλλαγμα της παρεχομένης υποστηρίξεως, υπό της Νοτιοσλαβίας και της Βουλγαρίας, προς τους ανταρτοκομμουνιστάς. Εις την στρατιωτικήν αυτήν σύμβασιν, την γνωστήν ως Συμφωνίαν του Μπλέντ, καθορίζεται σαφώς ο τρόπος εφοδιασμού και η παροχή πάσης φύσεως στρατιωτικής βοηθείας προς τον «μαχόμενο Ελληνικό Δημοκρατικό Στρατό», οργάνωσις επί του εδάφους των Βορείων γειτόνων μας. Κέντρων υποδοχής και ανεφοδιασμού, ως και τοιούτων εκπαιδεύσεως, περιθάλψεως και διοικητικής μερίμνης προς εξυπηρέτησιν των κομμουνιστοσυμμοριτών.

Εις τη περιοχή του Βιτσίου συνήλθε, την 27ην Μαρτίου 1949, η Συνδιάσκεψη της Κομμουνιστικής Αιγιακής Μακεδονίας (Κ.Ο.ΑΙ.Μ.). Επί των τοίχων των γραφείων του ΚΚΕ διακρίνονται τα συνθήματα:
«Ζήτω η 1η Μακεδονική Συνδιάσκεψη της ΚΟΕΜ»
«Προλετάριοι όλης της γης ενωθείτε»

«Ζήτω ο Στρατάρχης Στάλιν»
Ως γνωστόν, η Συμφωνία του Μπλέντ υπήρξε συνέχεια των διαπραγματεύσεων, αι οποίαι ήρχισαν εις την Σόφιαν, τον Σεπτέμβριον τού 1944, μεταξύ των Κομμουνιστικών Κομμάτων Νοτιοσλαυΐας και Βουλγαρίας, διά την συγκρότησιν «Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας» (Β.Κ.Ο.), εις την οποίαν θα συμμετείχε, πλην των δύο αυτών Χωρών και το υπό ίδρυσιν «Μακεδονικόν» Κράτος.
    Ο Τίτο, δύο έτη βραδύτερον, ήτοι την 1ην Αυγούστου 1949, ομιλών εις τα Σκόπια και αναφερόμενος εις την Συμφωνίαν του Μπλέντ, επιβεβαιώνει διά των λόγων του το περιεχόμενον της προδοτικής αυτής Συμφωνίας. Συγκεκριμένως, ούτος, είπε:

    «... Εφθάσαμεν εις την Συμφωνίαν του Μπλέιντ δια να εξοφλήσωμεν κάθε σχέσιν με το παρελθόν και να λύσωμεν το Μακεδονικόν ζήτημα κατά τρόπον Μαρξιστικόν. Διεκηρύξαμεν ότι οι λαοί της Μακεδονίας του Βαρδάρη, του Πιρίν και του Αιγαίου έπρεπε να αποκτήσουν το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεώς των».

    Την 2αν Δεκεμβρίου 1947 απεφασίσθη, υπό του εδρεύοντος εις Βελιγράδιον Κλιμακίου του Πολιτικού Γραφείου του Κ.Κ.Ε., η υλοποίησις της «Διακηρύξεως του Στρασβούργου», δηλαδή των συμφωνηθέντων μεταξύ Στάλιν και Ζαχαριάδη, και την 24ην του ιδίου μηνός ανηγγέλθη, εκ Βελιγραδίου, διά του εκεί εγκατεστημένου Ραδιοφωνικού Σταθμού του «Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας», ο σχηματισμός, από της προηγουμένης ημέρας, «Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης», κάπου «στην Ελεύθερη Ελλάδα», με «Πρωθυπουργόν» και «Υπουργόν Στρατιωτικών» τον αγράμματον καπνεργάτην «Στρατηγόν» Μάρκον Βαφειάδην. Τέλος, την επομένην ημέραν, 25ην Δεκεμβρίου 1947, εξαπελύθη, υπό την διοίκησιν του αρχισυμμορίτου Μάρκου Βαφειάδη, η μεγάλη, αλλ' ανεπιτυχής, επίθεσις των οργανωμένων εις συμμορίας ανταρτοκομμουνιστών. εναντίον της πόλεως της Κονίτσης, προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθή ως έδρα της «Κυβέρνησης» των κομμουνίστοσυμμοριτών.


ΑΠΟΦΑΣΙΣ 5ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ Κ.Ε. ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»